Regulamin

logo-ns-konin

1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
3. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem powinny opuścić trasę przejazdu sprawnie i nie powodując utrudnień innym uczestnikom.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku mogą zostać poproszeni przez przedstawicieli organizatora o opuszczenie imprezy.
5. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Uczestnicy mają w trakcie imprezy obowiązek posiadania na sobie elementów odblaskowych oraz świetlnych.
7. Udział w imprezie dzieci do lat 13 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą i zabezpieczenia medycznego.
9. „Lewa wolna!” – Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
12. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
13. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
20. Udział w imprezie jest bezpłatny.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora i/lub na portalu Facebook. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na wyraźną prośbę uczestnika zdjęcie może zostać usunięte lub retuszowane w zależności od decyzji organizatora.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.